O projekcie

PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
MOC AKTYWIZACJI

Dofinansowanie: 1 553 639,04 zł
Całkowita wartość: 9 883 200,00 zł

Cel projektu:
Zwiększenie poziomu zatrudnienia 710 osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby, powyżej 18 roku życia z województw: Warmińsko-Mazurskiego, Opolskiego i Mazowieckiego poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej.

Termin realizacji projektu: 11.2021 – 06.2023.

Grupa docelowa:

Osoby powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami i bierne zawodowo z powodu choroby pozostające bez zatrudnienia z województw: Warmińsko-Mazurskiego, Opolskiego i Mazowieckiego.
Min 30% UP stanowić będą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/ osoby z niepełnosprawnością sprzężoną/ osoby co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsje lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
W projekcie przewidziana jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia w oparciu o przeprowadzoną diagnozę i wypracowany Indywidualny Plan Działania. Uczestnik skorzysta minimum z dwóch zindywidualizowanych form wsparcia.

Planowane efekty:
Efektem projektu będzie wzrost poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.
Wartość projektu: 9 883 200,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 8 329 560,96 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa: 1 553 639,04 zł